Advies op gebied van ICT en organisatie

Advies

M&I/Argitek levert onafhankelijk strategisch en tactisch advies op het gebied van de e-overheid en e-business architectuur, op het snijvlak van ICT en business. Dit omvat vaak met name de functionele architectuur (applicaties, processen en gegevens), doch ook organisatorische en technologische aspecten.

Met de komst van het internet ontstaat de behoefte van bedrijven en instellingen om zich aan te sluiten op de zogenaamde digitale waardeketen, zowel intern als extern. Dat vereist een andere aanpak. We moeten gaan denken in ICT-infrastructuren en -architecturen die verder reiken dan afdelingen en divisies. Hier is ICT expliciet veel meer dan IT, maar juist met name Informatie, Proces en Organisatie.

Met de komst van e-business, Web2.0 en e-dienstverlening verplaatst de focus van ICT zich van alleen binnen naar ook buiten. Het gaat daarbij niet alleen om de technologie doch met name om een andere procesinrichting. Daarbij staan niet de interne afdelingen doch de externe klanten en leveranciers voorop. We noemen de bijbehorende procesherinrichting "kantelen".

Een speciaal aandachtspunt is de architectuur achter de e-business sytemen. Een bekend probleem daarbij is de integratie van deze systemen met de bestaande interne en externe systemen, zoals bijvoorbeeld ERP. Een goede e-business applicatie-architectuur is dan cruciaal. Dat betreft niet alleen de applicaties zelf, maar juist ook de inrichting van de processen achter de applicaties, zoals het content-, relatie- en procesbeheer en de bijbehorende beveiliging.

Een gemeente heeft, in tegenstelling tot veel commerciële organisaties, zeer veel verschillende "producten" (zoals een visvergunning) en bijbehorende productspecifieke processen, formulieren, applicaties, etc. Een e-dienstverlenings- en bedrijfsvoeringapplicatie moet hier rekening mee houden. Uitrol van een enkel proces/dienst per maand is daarbij funest: bij enkele honderden producten betekent dat tientallen jaren implementatiewerk. Leuk voor de ingehuurde implementatoren, niet voor de gemeente die vele jaren aan het inrichten zal zijn. Een dienstverleningarchitectuur vraagt daarom om een andere insteek. Argitek helpt hier graag in meedenken.

Projecten

Onze klanten bevinden zich in de sectoren (semi-)overheid (o.a. ministeries en gemeenten), hoger onderwijs (o.a. universiteiten en hogescholen), en de gezondheidssector. Hieronder is een selectie van enkele representatieve adviesprojecten geschetst. Voor aanbestedingsprojecten klikt u hier.

2014 DUO
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft M&I/Argitek onderzocht of – kort gezegd – de producten uit het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) optimaal geïncorporeerd kunnen worden in de staande DUO organisatie (beheersituatie). Het onderzoek is uitgevoerd op basis van documentonderzoek en interviews met sleutelfiguren.

2014 G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)
Advies m.b.t. de mogelijke vormen van samenwerking op het gebied van ICT op verschillende niveaus (o.a. organisatie, applicaties en technische infrastructuur), met specifieke aandacht voor (de verwerving van) de zogeheten burgerzakenmodules (BZM) i.h.k.v. het programma mGBA.

2013-2014 Gemeente Alphen aan den Rijn (fusiegemeente met Rijnwoude en Boskoop)
Projectondersteuning bij de implementatie van een front- en midoffice suite (zie onder ‘aanbestedingen’).

2013-2014 Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking (gemeenten IJsselstein en Montfoort)
Projectondersteuning bij de implementatie van een front- en midoffice suite (zie onder ‘aanbestedingen’)

2013-2014 Stichting MEE Rotterdam
Projectleiding namens de klant en verdere begeleiding traject om o.b.v. inrichting van standaardsoftware (Exact eSynergy) in een aantal 'scrum'-iteraties te komen tot vervanging van een bedrijfsbreed informatiesysteem voor de clientondersteunings- en maatschappelijke taken van de Stichting, maar ook voor overige klantdienstverlening en interne bedrijfsvoering.

2013 Dimpact en GovUnited, m.m.v. KING (burgerzakenmodules)
In opdracht van Dimpact en GovUnited heeft M&I/Argitek, m.m.v. KING, een programma van eisen en wensen (PvE) opgesteld voor de aanbesteding van de burgerzakenmodules (BZM) i.h.k.v. het programma mGBA. Dit PvE is via de website van het programma beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.

2010-2012 Stichting Studiekeuze123
Advies m.b.t. doorontwikkeling van www.studiekeuze123.nl en de onderliggende gegevens (waaronder de studiekeuzedatabase en de nationale studentenenquête), waarvoor M&I/Argitek in 2006-2007 onder meer de architectuur heeft ontworpen.

2010 Gemeente Oosterhout
Advies m.b.t. de invoering van zaakgericht werken (implementatiestrategie en -fasering), incl. functionele requirements op korte en langere termijn, in het bijzonder voor wat betreft de inpassing in de aanwezige applicatiearchitectuur (front-/midoffice, DMS/RMA, etc).

2010 KING: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Ondersteuning bij het ‘Aanvullende Inhoud Architectuur’ onderzoek waarin een inventarisatie wordt gemaakt van ontbrekende inhoud t.b.v. de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA) m.b.t. de aandachtsgebieden documentaire informatievoorziening (DIV), geo-informatie, informatiebeveiliging en (informatie)architectuurplaten.

2010 - Gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Advies rondom het gemeentelijke samenwerkingsverband in het algemeen en Antwoord© (realisatie van een KCC) in het bijzonder. Incl. een audit op de inhoudelijke en financiële aspecten van het gezamenlijke E-programma.

2010 Milieudienst Zuid-Holland Zuid
Advies ten behoeve van de overgang van de milieudienst naar een omgevingsdienst met een aangepast takenpakket en nieuwe wetgeving (Wabo). Het advies betreft naast organisatieaspecten, ook de informatie- en applicatiearchitectuur. Ook de rol van het shared servicecentrum waarin de milieudienst ICT-voorzieningen heeft belegd komt in dit advies aan de orde.

2010 Gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Advies m.b.t. gemeentelijke samenwerking in het algemeen, in het bijzonder rondom Antwoord©. In dit adviestraject is tevens een audit uitgevoerd op de inhoudelijke en financiële aspecten van het gezamenlijke E-programma.

2010 Universiteit van Tilburg
Advies bij de invoering van organisatiebreed CRM-systeem vanuit een versnipperd applicatielandschap met decentraal gegevens- en relatiebeheer.

2010 Gemeenten Hengelo
Second opinion op de domeinarchitectuur 'digitaal werken' van de gemeente Hengelo. Het betreft hier een architectuurdocument dat de huidige en gewenste architectuur van de gemeente beschrijft op onderdelen zoals informatiestromen, applicaties en gegevensverzamelingen. Ook komt hierin een implementatiestrategie van benodigde software aan de orde.

2010 Maastricht University
Evaluatie van en advies over het Maastricht University Student Lifecycle (MUSL)-project. MUSL omvat de implementatie van het studenteninformatiesysteem SAP SLM, de planning-/roosterapplicatie 'Syllabus Plus' en de koppeling met Studielink. Tevens advies over het verbeteren van zowel het MUSL-project in de toekomst, als andere grootschalige ICT-projecten bij de Maastricht University.

2009 Gemeente Werkendam
Advies m.b.t. de samenwerking tussen 3 gemeenten rondom ICT (SSC: shared service center) en E-dienstverlening (vervolgscenario's met resp. voor-/nadelen), incl. prioritering/ fasering van NUP projecten.

2009 Gemeente Deventer
Ontwikkeling van een gemeentebrede informatiearchitectuur (incl. ICTen I-visie). Vervolgens is e.e.a. uitgewerkt tot een samenhangend programma van projecten - incl. bijbehorende (organisatie)verandertraject - met specifieke aandacht voor E-dienstverlening, front- /midoffice, document-/recordsmanagement-, KCS-, relatiebeheer- en collaboratiefunctionaliteit en zaakgericht werken.

2009 Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
Audit implementatie Documentum en advies over de inzet van zowel Documentum als de inrichting en processen daaromheen. Tevens Advies over de inrichting van de I&A afdeling en van de I-gerelateerde functies binnen het stadsdeel.

2009 Gemeente Alphen aan den Rijn
Contra-expertise c.q. audit van de implementatie van aangeschafte e-dienstverleningapplicaties (o.a. midoffice-applicaties, documentbeheersystemen, zaaksystemen). Deze contra-expertises hebben ondermeer betrekking op de functioneel/technische architectuur (en de match met de oorspronkelijke eisen en wensen), maar ook financiële en projectmatige aspecten worden doorgelicht. Tevens beschrijving van verschillende mogelijke vervolgscenario's t.b.v. complexiteitsreductie, en advisering daaromtrent. Ondermeer bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zwolle.

2003 - heden Diverse nederlandse gemeenten
Advies, begeleiding en uitvoering van gemeentebrede architectuuronderzoeken. (Mede-)ontwikkeling van een gemeentelijke informatiearchitectuur, inclusief een architectuurmodel, en ICT- en I-visie, waarin de verschillende ontwikkelingen zoals basisregistraties (bronhouderschap en verplicht gebruik) die op gemeenten afkomen en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt een plek krijgen. Tevens houden van workshop en presentaties. Ondermeer in de gemeenten De Bilt, Heerhugowaard, Leiden, Raalte, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Veghel, Zoetermeer, etc.

2008 WODC / Ministerie van Justitie
Voor het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie voert M&I/Argitek een audit uit op de applicatie- en gegevensarchitectuur in relatie tot de strategische uitgangspunten en doelstellingen van de afdeling SIBa (Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse) in het algemeen en met betrekking tot informatiebeveiliging in het bijzonder.

2008 Gemeente Raalte
M&I/Argitek heeft de gemeente Raalte geadviseerd ten aanzien van een eventuele samenwerking met de gemeente Deventer op het gebied van het zaakgericht werken, in het bijzonder of Raalte gebruik zou kunnen maken van het DMS/RMA van Deventer als zaaksysteem.

2008 Stichting Studielink
Onderzoek naar de bestuurlijke, functionele en technische aspecten rondom het continueren / vernieuwen van de Studielink architectuur.

2008 Gemeenten Venlo en Wormerland
Onder het motto "je moet het ijzer smeden als het heet is" hebben Zenc en M&I/Argitek een cursus Dienstverleningsarchitectuur ontwikkeld voor gemeenten die na oplevering van het Realisatieplan door EGEM-I-teams niet weten waar te beginnen. Op basis van praktische en inspirerende voorbeelden werden de gemeenten gedurende drie dagen de fijne kneepjes bijgebracht van zowel de harde (ICT) als zachte aspecten van de organisatieverandering die gemeente in gang moeten zetten om de doelen uit het Realisatieplan te halen.

2007-2008 SURFfoundation
Quickscan en advies over huidig en toekomstig gebruik van de Metis universitaire informatiesystemen en aanleunde systemen.

2007 Hogeschool van Rotterdam
Advies mbt. gebruik van een organisatiebreed Document Management Systeem.

2007 Diverse instellingen in het hoger onderwijs in de provincie Zeeland
Advies m.b.t. technische en organisatorische aspecten van de inrichting van een gezamenlijk Diensten Centrum Onderwijs.

2007 Kenteq
Kenteq is een kennisinstituut dat scholen, opleidingscentra en bedrijven verbindt. Argitek heeft strategisch advies geleverd met betrekking tot relatiemanagement en de optimale inrichting scheiding tussen de commerciële belangen en wettelijke taken van Kenteq.

2007 Ministerie van LNV
Quickscan huidige gebruik en advies m.b.t. toekomstig gebruik corporate webvoorziening van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2007 Universiteit Twente
Strategisch advies met betrekking tot de informatie-architectuur met als doel de communicatie met medewerkers en studenten te faciliteren via een webportal.

2005 - 2006 Hogeschool Saxion
Begeleiding en uitvoering van gemeentebreed architectuuronderzoek betreffende de gegevens, proces en applicatie architectuur. Tevens verkennend onderzoek naar de huidige en toekomstige status van de in gebruik zijnde portal(s).

2005 Architectuur SUWI-keten
Onderzoeken van de dienstverlening rond werk en inkomen in de SUWI keten, inclusief de applicatie, proces en gegevens architectuur van CWI, UWV en de sociale diensten van de gemeenten (commissie-Keller).

2005 Provincie Zeeland: Middelbaar en Hoger onderwijs
Onderzoek naar en advisering over mogelijkheden om te komen tot samenwerking op het gebied van ICT.

2005 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
Onderzoek naar producten en diensten van de ontwikkelafdeling, inclusief advisering omtrent de positionering hiervan binnen de KNAW.

2004 - 2005 Milieudienst Rijnmond
Organisatiebreed onderzoek naar de proces-, applicatie- en gegevensarchitectuur, inclusief advisering omtrent en begeleiding van de selectie van een content management systeem.

2003 - 2004 Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoek en advies van de webstrategie en de aanwezige informatieachitectuur.

2003 - 2004 Visio
Visio is een landelijk opererende zorginstelling voor blinden en slechtzienden met ca. 1200 medewerkers op verschillende locaties. Voor Visio hebben wij een pakketselectie-traject uitgevoerd naar een Klantvolgsysteem met Electronisch Patiënten Dossier (EPD).

2003 - 2004 Contra-expertise architectuur Burger Service Nummer
Beoordeling van de functionele en procesmatige architectuur van het BSN beoordeeld en is advies geleverd betreffende identificatie en authenticatie processen.

2003 Ministerie van Justitie
Advies betreffende de gehele organisatie architectuur, informatie architectuur, applicatie architectuur en infrastructuur architectuur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC).

2003 Ministerie van Economische Zaken
Advies betreffende de applicatie architectuur rondom content en kennismanagement.

2002 - heden Stichting SURF
Advies betreffende de de applicatie- proces- en gegevensarchitectuur rondom Studielink (voorheen het Virtueel Clearinghouse Hoger onderwijs). Opstellen van het globaal functioneel ontwerp en begeleiding van ICT-leveranciers bij de ontwikkeling van Studielink.

2002 NATO/NC3A
Onderzoek en uitwerking van de applicatiearchitectuur voor kennis management, document management en portals.

2002 Ministerie BZK
Opstellen van de applicatiearchitectuur in het kader van het project "Architectuur Elektronische Overheid".

naar boven naar boven

Joomla Templates by Joomlashack