Aanbestedingen

Begeleiding in aanbestedingstrajecten

Werkwijze

Het begeleiden van onderhandse en Europese aanbestedingen voor onze klanten is een van de kerntaken van Argitek. Deze begeleiding kan plaatsvinden op vele manieren, van ondersteuning op alleen het inkoopproces of juist van het delen van onze inhoudelijk expertise t.b.v. het formuleren van wensen en eisen. De aanbestedingen die Argitek begeleidt hebben meestal een ICT-component.

Argitek kan op verschillende manieren vormgeven aan de begeleiding. Dit naar wens van de klant. Zo kan de begeleiding de focus hebben op alleen alle procedurele aspecten van een aanbesteding. Met de klant wordt dan gewerkt aan onder andere de aanbestedingsvorm en -scope, vormvereisten en kwalitatieve selectie, publicatie incl. Nota’s van Inlichtingen (NvI’s), begeleiding van de beoordeling (incl. prijsberekening), eventuele verduidelijking en/of Proof of Concept (PoC), (Raam)overeenkomst en SNO/SLA, DAP/DFA en voornemen tot gunning.

De begeleiding kan ook gefocused worden op juist de inhoud, hetgeen wat aanbesteed wordt. In nauw overleg wordt dan met de opdrachtgever het volledige Programma van Eisen (PvE) opgesteld met alle eisen en wensen aan software (functioneel, technisch en anderszins) en/of aanvullende dienstverlening zoals onderhoud en ondersteuning, implementatie, conversie en migratie, training, documentatie, hosting en/of (technisch) beheer, etc. Argitek kan dit proces versnellen door te putten uit haar expertise en ervaringen bij vorige klanten. Daarnaast heeft Argitek voor verschillende domeinen (front- en midoffice, cloud, burgerzakenmodules, etc.) een 'standaardbestek' ontwikkeld dat ingezet kan worden.

Argitek begeleidt alle mogelijke vormen van aanbestedingen, van eenvoudige openbare of niet-openbare aanbestedingen tot complexe aanbestedingen met diagloog of BVP. Een onderhandse of eenvoudige Europese aanbesteding wordt doorgaans ingezet voor producten die in de markt goed out-of-the-box verkrijgbaar zijn. Het aanbestedingsproces is dan ook erg standaard en kan snel doorlopen worden. Voor klanten met een hoge tijdsdruk, naderende deadline en/of beperkte capaciteit (inzet mensen) wordt door Argitek doorgaans de leiding genomen in het gehele aanbestedingsproces en wordt er gewerkt met betonnen planning. Dit concept heet ook wel de flitsaanbesteding. De klant kan bijna alle werkzaamheden uit handen geven en hoeft slechts een beoordelingsteam beschikkbaar te stellen. Dergelijke flitsaanbestedingen worden vooral uitgevoerd in de markt van front- en midoffice suite / zaaksysteem.

Argitek begeleidt ook vaak aanbestedingen met een complex en/of innovatief karakter. Denk hierbij aan aanbestedingen met meerdere aanbesteders in één procedure, zoals complexe samenwerkingsverbanden en coöperaties, met mogelijkheden om gezamenlijk een oplossing te kiezen of elke individueel. Ook aanbestedingen die nieuwe markten aanboren of een anderzins innovatief karakter zijn onderdeel van het pakket van Argitek, met aanbestedingsvormen als de concurrentiegerichte dialoog (CgD) en best value procurement (BVP) en/of activiteiten zoals het uitvoeren van een marktverkenning en marktonderzoek.

Projecten

Onze klanten bevinden zich in de sectoren (semi-)overheid (o.a. ministeries en gemeenten), hoger onderwijs (o.a. universiteiten en hogescholen), en de gezondheidssector. Hieronder is een selectie van enkele representatieve aanbestedingsprojecten geschetst. Voor adviesprojecten klikt u hier.

2014 Samenwerkingsverband gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Ronde Venen
Niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite incl. implementatie, met nadruk op samenwerking. Scope: zaaksysteem incl. KCS-, document- en recordsmanagement, collaboratie, integratie en diverse frontoffice functionaliteiten (e-loket incl. PDC, webformulieren, PIP, etc.).

2014 SURFnet
Niet-openbare Europese aanbesteding van een klantinformatiesysteem incl. implementatie. Scope: relatiebeheer (CRM) incl. procesondersteuning, document- en recordsmanagement en integratie functionaliteit.

2013 Dimpact (burgerzakenmodules)
Aanbesteding van de zogeheten burgerzakenmodules (BZM) i.h.k.v. het programma mGBA d.m.v. een nadere offerteaanvraag aan Atos die de eerdere front- en midoffice suite aanbesteding (zie verderop) gegund had gekregen. Hierbij is o.b.v. het eerder i.o.v. Dimpact en GovUnited opgestelde PvE (zie hierna) een bestek gemaakt voor realisatie van deze BZM als plug-in op het zaaksysteem van Dimpact, incl. implementatie. Vervolgens is de betreffende hosting aanbesteed (evenals bij de front- en midoffice suite o.b.v. inbesteding).

2013 Dimpact, GovUnited en KING (sociaal domein)
Opstellen van het model-programma van Eisen voor een informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein. I.h.k.v. de decentralisatie van de Jeugdzorg, WMO/Awbz en Participatiewetgeving (3D: 3x decentralisatie) heeft M&I/Argitek een model-programma van eisen en wensen opgesteld voor de aanbesteding van een 3D-regiesysteem. Dit PvE is via de website van het KING-programma Informatievoorziening Sociaal Domein beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.

2013 Gemeente Werkendam
Niet-openbare Europese aanbesteding voor de levering en implementatie van een telefooncentrale en bijbehorende telefoons. Daarnaast een openbare Europese aanbesteding voor de levering en implementatie van multifunctionals / printers.

2013 Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking (gemeenten IJsselstein en Montfoort
Niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite incl. implementatie, met specifieke nadruk op samenwerking (met meerdere organisaties samen in een systeem werken).

2013 Gemeente Alphen aan den Rijn (fusiegemeente met Rijnwoude en Boskoop, werktitel 'Gemeente ABR')
Openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite incl. implementatie. Scope: zaaksysteem incl. KCS, document- en recordsmanagement, collaboratie, integratie en diverse frontoffice functionaliteiten (e-loket incl. PDC, webformulieren, PIP, etc.).

2013 Gemeente Werkendam
Europese aanbesteding o.b.v. concurrentiegerichte dialoog voor volledige ontzorging door het uitbesteden van alle ICT van de gemeente. Scope: hosted desktop (kantoorautomatisering uit de cloud), hosting incl. technisch (applicatie)beheer van het volledige applicatielandschap, alsook lokaal technisch en netwerkbeheer incl. eerstelijnsondersteuning.

2012 Gemeente Dongen
Inderhandse aanbesteding voor een zaaksysteem/V&H-suite incl. implementatie. Scope: zaaksysteem incl. KCS-, document- en recordsmanagement aangevuld met functionaliteit voor vergunning & handhaving (geconfigureerd in het zaaksysteem dan wel in een apart gekoppeld systeem).

2012 Dimpact(hosting)
Aanbesteding (inbesteding) voor de hosting van de recent aanbestede front- en midoffice suite t.b.v. ca. 30 gemeenten (zie hierna).

2012 MEE Rotterdam
Begeleiding bij de selectie en implementatie van een klantvolgsysteem voor de zorg. Het klantvolgsysteem ondersteunt de begeleiding door MEE Rotterdam van o.a. AWBZ clienten met een beperking. De implementatie omvat een Proof-of-Concept fase en enkele Scrum sprints. Verwachte afronding implementatie in 2e helft 2012.

2011-2012 Gemeente Geldrop-Mierlo (flitsaanbesteding)
Begeleiding bij een niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite en de implementatie daarvan. De suite omvat een gemeentebreed zaaksysteem incl. KCS-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en collaboratie-functionaliteit en diverse front-office functionaliteiten zoals een PDC / kennisbank, webcontentmanagement (CMS) en webintake (E-formulieren).

2011 Dimpact
Begeleiding bij een niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite en implementatie daarvan (incl. migratie van de huidige omgeving) t.b.v. ca. 30 gemeenten. De suite omvat een gemeentebreed zaaksysteem incl. KCS-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en col-laboratiefunctionaliteit en verschillende frontoffice functionaliteiten zoals een PDC / kennisbank en webintake (E-formulieren).

2011 Gemeente Hoogezand-Sappermeer (flitsaanbesteding)
Begeleiding bij een niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite en de implementatie daarvan. De suite omvat een gemeentebreed zaaksysteem incl. KCS-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en collaboratiefunctionaliteit en diverse front-office functionaliteiten zoals een PDC / kennisbank, webcontentmanagement (CMS) en webintake (E-formulieren).

2011 Gemeente Hoorn (flitsaanbesteding)
Begeleiding bij een onderhandse aanbesteding voor een front- en midoffice suite en de implementatie daarvan. De suite omvat een gemeentebreed zaaksysteem incl. KCS-, document-/records-management- (DMS/RMA) en collaboratiefunctionaliteit en verschillende frontoffice functionaliteiten zoals een PDC / kennisbank en webintake (E-formulieren).

2011 Gemeente Noordwijk (flitsaanbesteding)
Begeleiding bij niet-openbare Europese aanbesteding voor een front- en midoffice suite als gehoste oplossing (ASP/SaaS) en de implementatie daarvan. De suite betrof een gemeentebreed zaaksysteem incl. KCS-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en collaboratiefunctionaliteit en diverse frontoffice functionaliteiten waaronder een PDC / kennisbank, webcontentmanagement (CMS) en webintake (E-formulieren).

2010 Gemeente Oosterhout / Equalit
Begeleiding bij onderhandse aanbesteding voor een gemeentebrede front- en midoffice suite incl. zaaksysteem, KCS-, relatiebeheer- en collaboratiefunctionaliteit - en de implementatie daarvan.

2010 SURFdiensten
Begeleiding bij de Europese openbare aanbesteding voor de levering en implementatie van een Current Research Infomation System (CRIS / NL-RIS) voor de meeste Nederlandse hoger onderwijsinstellingen (WO en HBO), universitaire medische centra en onderzoeksinstituten zoals de KNAW.

2010 Gemeente Hengelo
Begeleiding bij de niet-openbare Europese aanbesteding voor een gemeentebreed zaaksysteem - incl. KCS-, relatiebeheer-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en collaboratiefunctionaliteit - en de implementatie daarvan.

2010 Gemeente Leiden
Begeleiding bij de openbare Europese aanbesteding voor een gemeentebreed zaaksysteem - incl. KCS-, relatiebeheer-, document-/recordsmanagement- (DMS/RMA) en collaboratiefunctionaliteit - en de implementatie daarvan.

2009 Gemeente Raalte
Begeleiding bij de Europese Aanbesteding ten behoeve van een Front- en Midoffice Suite. Deze suite bestaat uit frontofficecompontenten (zoals CMS, PDC, PIP/Mijn Gemeente en E-formulieren) en midoffice compontenen (zoals zaaksyteem en DMS). Genoemde oplossing zal in een gehoste omgeving ter beschikking worden gesteld. De aanbesteding wordt uitgevoerd in de vorm van een Concurrentiegerichte Dialoog.

2008-2009 Stichting Studielink
Begeleiding bij de Europese Aanbesteding VCH3. Dit omvat vernieuwing van Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse hoger onderwijs waar gekoppeld is met de Nederlandse instellingen en de Informatie Beheer Groep.

2008 GovUnited-1 Mantel
Begeleiding bij een Europese aanbesteding van configuratie- en implementatiediensten in opdracht van het ICTU programma GovUnited. Hierbij is een raamovereenkomst gesloten met een aantal partijen dat de GovUnited ASP-oplossing bij de eerste groep gemeenten gaat implementeren.

2008 Gemeente Apeldoorn
Begeleiding bij een Europese aanbesteding van een SOA ontwikkelplatform.

2008 Gemeente Amersfoort
Begeleiding bij een Europese aanbesteding voor de implementatie van een Midoffice Suite en DMS/RMA inclusief zaakfunctionaliteit (zaaksysteem) op basis van reeds aanwezige Microsoft technologie (BizTalk, SharePoint).

2005 2008 ANDEZ1, ANDEZ2, ANDEZ3 (GovUnited-1)
Begeleiding van Europese aanbesteding van gemeentelijke Midoffice systemen. Deze aanbestedingen zijn gezamenlijk uitgevoerd door 5 (ANDEZ), 10 (ANDEZ2) en circa 65 (ANDEZ3/GovUnited) gemeenten.

naar boven naar boven

Joomla Templates by Joomlashack